Upgrade DH
Upgrade DH: Upgrading the Performance of District Heating Networks in Europe
English German Bosnian Danish Croatian Italian Lithuanian Polish Dutch

Contact


WIP Munich

WIP  Renewable Energies – WIP, Germany

Contact: Dominik Rutz, Cosette Khawaja

Email: dominik-rutz@wip-munich.de
Tel.: +49 89 720 12 741
Email: cosette.khawaja@wip-munich.de
Tel.: +49 89 720 12 763
Website: www.wip-munich.de